📣 قابل توجه هنر جویان مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک و نارمک
 
جمعه 10 خرداد ماه 

تمامی کلاس های نوبت صبح از 8 صبح الی 13 ظهر کنسل می باشند.