جشنواره سمینارهای رایگان بهاره 98
مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک


کارگاه باکس دوزی
98/04/21_ 09:00 الی 17:00
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.109

 

 
سمینار رایگان افزایش شانس استخدام با مهارتهای IT
98/03/28_ 17:00 الی 19:00 
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.120,113

سمینار رایگان معرفی
رشته طراحی مد و لبا
س
98/03/22 _ 16:00 الی 18:00
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.109
 
کارگاه بازاریابی در اینستاگرام
98/02/26_ 13:00 الی 18:00
برگزار شد
مجتمع فنی تهران
نمایندگی ونک
88889796
Ext.102