مجتمع فنی تهران حسابداری
مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک
مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

دپارتمان حسابداری و مالی
نمایندگی ونک
دپارتمان حسابداری و مالی
نمایندگی نارمک
حسابداری ویژه بازار کار حسابداری ویژه بازار کار
حسابداری مکانیزه حسابداری مکانیزه
حسابداری مالیاتی حسابداری مالیاتی
مدیریت مالی مدیریت مالی
ICDL ICDL
بورس و سرمایه گذاری  
 

تلفن تماس
   نمایندگی ونک
تلفن تماس
نمایندگی نارمک
88889796
داخلی 105 و 122
77203060
داخلی 206 و 205