مجتمع فنی تهران


مجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهران


دپارتمان سینمای دیجیتال
نمایندگی ونک
دپارتمان سینمای دیجیتال
نمایندگی نارمک
عکاسی دیجیتال عکاسی دیجیتال
تدوین و جلوه های ویژه تدوین و جلوه های ویژه
روتوش عکس روتوش عکس
گریم و خودآرایی     گریم و خودآرایی 
فن بیان و سخنوری  


  تلفن تماس 
    نمایندگی ونک
تلفن تماس
نمایندگی نارمک
88889796
داخلی 111
77203060
داخلی 204