دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/11/03پنجشنبه 08:00 تا 13:00مقدمه ای برالگوریتم و برنامه نویسی با زبان C132017130

فرم ورود مشخصات