دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1398/03/30پنجشنبه 08:00 تا 13:00مقدمه ای برالگوریتم و برنامه نویسی با زبان C132017130

فرم ورود مشخصات