آشنایی با مبانی CAD/CAM
آشنائی با محیط Rhinoceros
آشنائی با روشهای طراحی دو بعدی و نقشه کشی در Rhinoceros
ابزارهای سه بعدی ترسیم
ابزارهای سه بعدی  ویرایشی
آشنائی با اصول و مبانی سایه­زنی