درک دقیق مدیریت فروش
انواع بازارها و رفتار خریدار
ویژگی های فروش مدرن و استراتژی های فروش و ارتباط آن با استراتژی های شرکت ها
رهبری اثربخش تیم فروش
ارتقا فروش 
مذاکرات فروش و فروش حضوری 
ساختاربندی واحد فروش
طراحی و تدوین برنامه فروش

مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 102

مجتمع فنی تهران  نمایندگی ونک 


جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه مدیریت فروش مراجعه نمایید.