مدیریت عمومی
مدیریت منابع انسانی
رفتار سازمانی 
قوانین مرتبط با مدیریت منابع انسانی
مهارت های ارتباطی

مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 102

مجتمع فنی تهران  نمایندگی ونک


جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه دوره جامع مدیریت منابع انسانی مراجعه نمایید.