مذاکرات بازرگانی
اصول خرید و سفارشات خارجی
اینکوترمز
بیمه باربری بین المللی
حمل و نقل بین المللی
پرداخت و مراودات بازرگانی
ضمانت در بازرگانی
امور گمرک و ترخیص کالا

مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 102

مجتمع فنی تهران  نمایندگی ونک 

جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه دوره جامع بازرگانی بین الملل مراجعه نمایید.