• تعریف مذاکره و کاربرد آن
  • اهداف فرآیند مذاکره
  • استراتژی های مذاکره
  • تاکتیک های مذاکره
  • ملاحظات حقوقی در مذاکره
  • مهارت های ارتباطی برای مذاکره
  • نکاتی درباره مذاکرات تلفنی
  • گام های چهارده گانه فرآیند مذاکره
  • تحلیل فرآیند مذاکره
  • تعدیل برنامه مذاکرات

مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 102

مجتمع فنی تهران  نمایندگی ونک


جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه اصول و فنون مذاکرات تجاری مراجعه نمایید.