در این پکیج سر فصل های ذیل آموزش داده می شود :

-شخصیت من بالغ
-چگونگی آشنایی با من ، والد ، من والد و من کودک.
-چگونگی تسلط حالت نفسانی بر فرد و مهارت های متناسب با شرایط روزمره.
-مهارت های مرتبط با مسائل جنسی
-مهارت های زندگی در ازدواج

مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 105

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره تحلیل رفتار متقابل مراجعه نمایید.