• آشنایی با نرم افزار PDMS  
 • آشنايی با ماژول¬های مختلف PDMS
 • کار با محيط مدل¬سازی نرم افزار
 • آشنايی با سلسله مراتب Hierarchy
 • مدلسازی تجهيزات
 • مدلسازی تجهيزات با استفاده از Primitiveها
 • مدلسازی تجهيزات با استفاده از تجهيزات آماده
 • موقعيت دهی سريع تجهيزات در فضای Model Editor
 • مدلسازی Piping                                                                                                 
 • ايجاد Pipe، Branch و Component
 • مدل¬سازی انشعابات در خطوط لوله
 • تشخيص و رفع برخورد (Clash) المانهای مدل
 • استفاده از Report برای تهيه MTO، Line list و ...
 • ماژول Isodraft    تهيه نقشه های Isometric از مدل
 • مدل سازی structure    آشنایی با نحوه مدل کردن اسکلت های فلزی
 • مدل سازی انواع Stair, Ladder, Platform, Post, Handrail, penetration
 •  Walls & Floor, Panel & Plates, Screed                                        
 • ماژول Draft     تهيه نقشه از مدل سه بعدي با استفاده از View
 • ايجاد نما هاي خاص با استفاده از Limited-view
 • اندازه گذاري نقشه
 • Tagزني اتوماتيک تجهيزات
 • تنظيمات مديريتي نقشه ها (Draft Admin)
 • انتقال نقشه ها بين AutoCAD و PDMS
 • آشنايی با ماژول¬های مختلف PDMS
 • کار با محيط مدل¬سازی نرم افزار
 • آشنايی با سلسله مراتب Hierarchy
 • مدل¬سازی تجهيزات با استفاده از Primitiveها
 • مدل¬سازی تجهيزات با استفاده از تجهيزات آماده
 • موقعيت دهی سريع تجهيزات در فضای Model Editor
 • ايجاد Pipe، Branch و Component
 • مدل¬سازی انشعابات در خطوط لوله
 • تشخيص و رفع برخورد (Clash) المانهای مدل
 • استفاده از Report برای تهيه MTO، Line list و ...
 • تهيه نقشه های Isometric از مدل
 • آشنایی با نحوه مدل کردن اسکلت های فلزی
 • مدل سازی انواع Stair, Ladder, Platform, Post, Handrail, penetration
 •  Walls & Floor, Panel & Plates, Screed                                        
 • تهيه نقشه از مدل سه بعدي با استفاده از View
 • ايجاد نما هاي خاص با استفاده از Limited-view
 • اندازه گذاري نقشه
 • Tagزني اتوماتيک تجهيزات
 • تنظيمات مديريتي نقشه ها (Draft Admin)
 • انتقال نقشه ها بين AutoCAD و PDMS
 • آشنايی با ماژول¬های مختلف PDMS
 • کار با محيط مدل¬سازی نرم افزار
 • آشنايی با سلسله مراتب Hierarchy
 • مدل¬سازی تجهيزات با استفاده از Primitiveها
 • مدل¬سازی تجهيزات با استفاده از تجهيزات آماده
 • موقعيت دهی سريع تجهيزات در فضای Model Editor
 • ايجاد Pipe، Branch و Component
 • مدل¬سازی انشعابات در خطوط لوله
 • تشخيص و رفع برخورد (Clash) المانهای مدل
 • استفاده از Report برای تهيه MTO، Line list و ...
 • تهيه نقشه های Isometric از مدل
 • آشنایی با نحوه مدل کردن اسکلت های فلزی
 • مدل سازی انواع Stair, Ladder, Platform, Post, Handrail, penetration
 •  Walls & Floor, Panel & Plates, Screed                                        
 • تهيه نقشه از مدل سه بعدي با استفاده از View
 • ايجاد نما هاي خاص با استفاده از Limited-view
 • اندازه گذاري نقشه
 • Tagزني اتوماتيک تجهيزات
 • تنظيمات مديريتي نقشه ها (Draft Admin)
 • انتقال نقشه ها بين AutoCAD و PDMS

مدارک پایان دوره مدل سازی سه بعدی با نرم افزار PDMS : ارائه گواهینامه معتبر 2زبانه از سوی مجتمع فنی تهران (قابلیت ترجمه رسمی و مورد تایید شرکت های خصوصی و دولتی)


مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 115
مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره مدل سازی سه بعدی با نرم افزار PDMS را برگزار میکند

جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره PDMS مراجعه نمایید.