• تعاريف و مفاهيم کلی طراحی سازه
 • مفهوم غيرخطی شدن سازه ها و طراحی لرزهاي سازه ها
 • آشنايی با انواع سيستم هاي باربر جانبی و مكانيسم اتلاف انرژي در آنها
 • آشنايی با انواع نامنظمی ها در آيين نامه 2800 ويرايش چهارم
 • ملاحظات معماري و سازهاي طرح ها
 • آشنايی کلی با محيط برنامه Etabs
 • پياده سازي طرح معماري در برنامه
 • شناخت خصوصيات مصالح فولاد، بتن و آرماتور و مدلسازي آنها در برنامه
 • تعريف مقاطع فولادي در برنامه
 • آشنايی با تيرهاي لانه زنبوري
 • توليد مقاطع بتن آرمه و نكات مربوطه
 • آشنايی با انواع سيستم سقف ها و نكات مربوطه
 • آموزش بارگذاري
 • درک مفهوم زلزله و منشا آن
 • محاسبه برش پايه در آيين نامه 2800
 • تعريف انواع حالت بارهاي استاتيكی در برنامه
 •  آشنايی با شيوه محاسبه وزن لرزه اي ساختمان
 • آشنایی با ترکیبات بار طراحی و نکات آیین نامه ای آنها
 • آشنايی با پديده P-Delta و شيوه اعمال آن در برنامه
 • آشنايی با تعريف کف هاي تيپ و اختصاص بار به آنها
 • ديافراگم و کنترل صلبيت آن در ساختمان
 • انواع پاي ستون ها و معرفی شرايط قيود تكيه گاهی در برنامه
 • معرفی ناحيه صلب انتهايی اعضا
 • معرفی انواع شرايط اتصال تيرها در برنامه، پايداري کنسول ها
 • شيوه قرارگيري بهينه ستون ها در پلان و اعمال آن در برنامه
 • انواع روش هاي تيرريزي
 • بارگذاري گرهاي، خطی، صفحه اي در برنامه بارگذاري ديوارها و کف ها
 • بارگذاري راه پله، آسانسور و طراحی شمشيري راه پله
 • آناليز و تحليل warning ها
 • کنترل هاي 2800
 • طراحی سازه ها
 • طراحی سازه هاي بتن آرمه
 • طراحی سازه هاي فولادي
 • انواع شالوده و مدلسازي پی در نرم افزار SAFE
 • آموزش تهيه دفترچه محاسبات


مدارک پایان دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک Etabs/Safe - سطح مقدماتی : ارائه گواهینامه معتبر 2زبانه از سوی مجتمع فنی تهران (قابلیت ترجمه رسمی و مورد تایید شرکت های خصوصی و دولتی)


مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 115


مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک Etabs/Safe - سطح مقدماتی را برگزار میکند.


جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره Etabs&Safe مراجعه نمایید.