سرفصل دوره AutoCAD 3D (سه بعدی)


 
 • منطبق کردن فضای کار مدلسازی سه بعدی به بهترین حالت.
 • آشنایی و معرفی مدلسازی سه بعدی
 • آشنایی و معرفی مدلسازی سه بعدی در CAD و معرفی انواع انواع مدل های سه بعدی
 • معرفی UCS و عملکرد آن
 • معرفی Visual Styleدر مدلسازی سه بعدی وآموزش عملکرد آن
 • مرور مباحث
 • Tiled View port ،Flouting
 •  View port
 • آشنایی با Mesh Modeling
 • آموزش مدل های Mesh primitive،
 • Mesh
 • آموزش نحوه Smoothing Mesh
 • معرفی 2متغیر سیستم Surftab1&2
 • آموزش فرمانهای
 • Edgesurf
 • Tabsurf
 • Rulesurf
 • Revsurf
 • ویرایش مدل های  Meshبا استفاده از Gizmo
 • آشنایی با مدل سازی سه بعدی و آموزش نحوه ترسیم مدلهای استاندارد Solid
 • آموزش نحوه استفاده از فرمان های
 • 3D Move
 • 3D Rotate
 • 3D Mirror
 • 3D Align
 • 3D Array
 • آموزش فرمانهای ویرایشی
 • Intersect
 • Union
 • Subtract
 • آموزش فرمانهای
 • Poly Solid
 • Extrude
 • آموزش فرمانهای Presspull،Revolve
 • آموزش فرمان Sweep
 • آموزش نحوه ویرایش کردن مدلهای Solid بدون اجرای فرمان
 • آموزش فرمانLoft  بطور کامل
 • آموزش فرمان Helix
 • اندازه گذاری مدلهای 3بعدی
 • گرفتن مساحت مدلهای 3بعدی
 • گرفتن Section وSlice از مدل های 3بعدی
 • .بخش اولToolbar Solid Editing
 • آموزش بخش دوم Toolbar Solid Editing
 • آموزش Materialsو آموزش Lighting
 • آموزش Mappingوآموزش Rendering
 • تکمیل مباحث مربوط به BlockوWBlock
 • آشنایی با Dynamic Block
 • پیوست بلوک ها،Block Attributed
 • Layer State Management
 • مباحث تکمیلی و مقیاس و .......
 • Plot Styleمدارک پایان AUTO CAD 3D: ارائه گواهینامه معتبر 2زبانه از سوی مجتمع فنی تهران (قابلیت ترجمه رسمی و مورد تایید شرکت های خصوصی و دولتی)

 
         
مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 115

 

  
مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک  با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره AutoCAD 3D را برگزار میکند.


جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره اتوکد 3بعدی مراجعه نمایید.