سرفصل دوره ASP.Net MVC

 1. معرفی MVC Design Pattern و مفهوم قسمتهای تشکیل دهنده آن
 2. بررسی مزایای این الگو و مقایسه آن با روشهای قبلی
 3. معرفی Data Flow بین قسمتها
 4. معرفی نقش Model
 5. بررسی قسمتها و تکنولوژی های مورد استفاده در View
 6. معرفی Controller و نقش آن
 7. معرفی Action ها و روش استفاده از آنها
 8. بررسی انواع خروجی های Action
 9. بررسی روشهای مختلف ایجاد View
 10. معرفی زبان Razor
 11. بررسی نوشتارهای مختلف Razor و روش استفاده از آن
 12. معرفی HTML Helper
 13. بررسی توابع ارائه شده در HTML Helper
 14. مقایسه Razor با HTML Helper
 15. بررسی بعضی از استثناهای Razor
 16. روش ترکیب Razor با کدهای Client Side
 17. بررسی GET و POST
 18. بررسی انواع روشهای ارسال اطلاعات از View به Action
 19. بررسی ViewBag
 20. بررسی ViewData
 21. بررسی Session و Application
 22. بررسی QueryString
 23. معرفی AntiForgeryToken
 24. بررسی ورودی های Action
 25. معرفی مفهوم Route
 26. معرفی Route های از پیش تعریف شده
 27. بررسی روش ایجاد Route جدید
 28. معرفی NuGet و روش استفاده از آن
 29. معرفی MVCAttributeRouting
 30. بررسی NET Entity Data Model
 31. معرفی روش استفاده از ORM
 32. بررسی روشهای Database First و Code First
 33. معرفی مفهوم Data Annotation
 34. معرفی Migration و روش استفاده از آن
 35. معرفی Attribute های مورد استفاده در Code First
 36. مقایسه روشهای Code First و Database First
 37. بررسی روش معرفی Model به View
 38. بررسی نحوه استفاده از کلاس های Helper
 39. معرفی جایگاه Client Side Code در View
 40. استفاده از jQuery در View
 41. استفاده از کتابخانه های کاربردی مبتنی بر jQuery
 42. بررسی روش استفاده از AngularJS در View
 43. معرفی Model Binding در AngularJS
 44. پیاده سازی Ajax از طریق jQuery و AngularJS
 45. بررسی روش استفاده از BootStrap در View
 46. بررسی نقش Layout و روش استفاده از آن
 47. معرفی RenderBody
 48. معرفی RenderSection
 49. معرفی Section ها و روش استفاده از آنها
 50. معرفی Bundling
 51. بررسی روش تولید Attribute و روش استفاده از آن مثلاً در Authorization
 52. معرفی PartialView
 53. بررسی روش استفاده از PartialView ها با Ajax و بدون Ajax
 54. معرفی Template ها و روش استفاده از آنها
 55. معرفی ActionFilter
 56. بررسی خروجی JsonResult
 57. استفاده از Json در GET و POST
 58. روش استفاده از Json در Client Side Code
 59. بررسی خروجی ContentResult
 60. بررسی خروجی FileContentResult
 61. بررسی ملزومات اعتبارسنجی
 62. بررسی Web API و روش استفاده از آن
 63. بررسی روش توزیع سایت
 

 

مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 113مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک