دوره برنامه نویسی مقدماتی با زبان C
 

 1. نحوه نصب C بر روی سیستم ها
 2. یک اجرای ساده
 3. عملیات ریاضی
 4. کشیدن اشکال ساده
 5. رسم شکل های پیچیده تر
 6. دستورات تکراری و معرفی حلقه ها
 7. ذخیره کردن و بازکردن دوباره فرامین ایجاد شده به کمک C
 8. اشکال پیچیده نیاز به حلقه ها دارند
 9. تعریف یک متغیر 
 10. مقداردهی به یک متغیر
 11. تتغییر مقدار یک متغیر
 12. خواندن ورودی از کاربر
 13. نمایش مقدار یک متغیر
 14. استفاده مجدد از مقدار ذخیره شده در یک متغیر
 15. استفاده همزمان از متغیرها و حلقه ها
 16. رسم اشکال پیچیده تر
 17. چرا شرط ها
 18. عبارات بولی
 19. عملگرهای ریاضی
 20. مقادیر TRUE و FALSE
 21. دستور IF
 22. دستور IFELSE
 23. انواع خطاها و نحوه برخورد با آنها
 24. روال های مربوط به زمان و تولید اعداد تصادفی
 25. روال های مربوط به ریاضیات
 26. تعریف یک روال جدید
 27. فراخوانی یک روال ایجاد شده
 28. فرستادن متغیرها به روال ها
 29. برگردان مقادیر از روال ها
 30. فراخوانی با مقدار و فراخوانی با ارجاع
 31. معرفی درخت فراخوانی
 32. روال های بازگشتی
 33. روال ها و توابع در زبان های مختلف برنامه نویسی
 34. استفاده هزمان از روال ها، لیست ها و آرایه ها
 35. دستور SORT
 36. پیاده سازی الگوریتم مرتب سازی حبابی
 37. دیگر الگوریتم های مرتب سازی
 38. الگوریتم های جست و جو
 39. پیچیدگی زمانی و حافظه
 40. نحوه محاسبه و آنالیز پیچیدگی زمانی
 41. انواع زبان های برنامه نویسی
 42. کامپایلر چیست؟
 43. مفسر چیست؟
 44. روش های روالی و شی گرا برای حل مسائل
 45. تفاوت میان روش های روالی و شی گرا
 46. معرفی زبان های روالی و شی گرا

 

مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 113


مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک 

جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره الگوریتم مراجعه نمایید.