برنامه رویدادهای سال ۱۳۹۷

👇👇👇
مجتمع فنی تهران
نمایندگی نارمک


021-77203060

👇👇👇
مجتمع فنی تهران
نمـایندگی ونـک


021-88889796


👇👇👇

[سمینار آشنایی با گلدوزی با چرخ [رایگان


تاریخ برگزاری: به زودی

محل برگزاری: مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

شماره تماس جهت رزرو: 88889796 داخلی 109

 


سمینار معرفی متد های الگو سازی و مولاژ [رایگان]

تاریخ برگزاری: به زودی

محل برگزاری: مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

شماره تماس جهت رزرو: 88889796 داخلی 109

 سمینار آشنایی با رو دوزی های سنتی ایران و تزیینات لباس [رایگان]

تاریخ برگزاری: به زودی

محل برگزاری: مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

شماره تماس جهت رزرو: 88889796 داخلی 109

 سمینار معرفی دوره الگو و دوخت کودک [رایگان]

تاریخ برگزاری: به زودی

محل برگزاری: مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

شماره تماس جهت رزرو: 88889796 داخلی 109