رویدادهای آینده مجتمع فنی تهران نمایندگی های ونک و نارمک را اینجا ببینید:


تــاریـــخ
      رویـــداد    
محل
برگزاری
تمــــــاس هزیــــنـه وضـعـــیـــت
   بــه زودی      سمینــار مــعمــاری     نارمـــــک     77203060   
داخلی 207 
    رایـــگـان         در حال
   تکمیل ظرفیـت     
  بــه زودی   سمینــار مــعمـاری  ونـــــــک     88889796 
داخلی 115
      رایگان         در حال  
تکمیل ظرفیت      
   به زودی          سمینار عمران               ونک         88889796 
 داخلی 115
        رایگان          در حال
تکمیل ظرفیت       
  به زودی         سمینار صنایع                  ونک       88889796
داخلی 115
        رایگان       در حال
   تکمیل ظرفیت
     
  به زودی      سمینار تحلیل رفتار
متقابل زوجین
        ونک         88889796 
  داخلی 102
         رایگان           در حال    
  تکمیل ظرفیت      
به زودی     کارگاه دوخت
  پانچوی زمستانه  
       ونک       88889796
داخلی 109
   120000  
 تومان
در حال
   تکمیل ظرفیت
به زودی     کارگاه مدیریت
 خط تولید پوشاک  
       ونک       88889796
داخلی 109
  120000  
 تومان 
 در حال 
   تکمیل ظرفیت

96/11/26 سمینار گریم زیبایی        نارمک     77203060
داخلی 204
     رایگان              برگزار شد       
96/11/25 سمینار راه اندازی 
وب سایت
        ونک        88889796
داخلی 113
     رایگان             برگزار شد      
96/11/24    سمینار نرم افزارهای
مهندسی صنایع   
          ونک            88889796
 داخلی 115
       رایگان                برگزار شد         
96/11/18  سمینار طراحی 
    فیگور در فشن  
   
        ونک        88889796 
داخلی 109
      رایگان             برگزار شد      
96/11/17 سمینار آشنایی با 
نرم افزار جمینی
        ونک       88889796
داخلی 109
    رایگان           برگزار شد      
96/11/11  سمینار ساخت
    بنرهای متحرک  
        ونک        88889796
داخلی 111
     رایگان              برگزار شد      
96/10/27 سمینار اصول
موفقیت در بورس
        ونک          88889796
داخلی 105
     رایگان              برگزار شد       
96/10/20 سمینار هوش مالی          ونک         88889796
داخلی 105
      رایگان              برگزار شد       
96/10/19    سمینار حسابداری   
 و اشتغال
 
         ونک            88889796  
 داخلی 105
        رایگان                  برگزار شد        
 96/09/09       سمینار برنامه نویسی 
  گوشی های هوشمند
          ونک              88889796   
  داخلی 113 
           رایگان                     برگزار شد         
96/09/02      ورکشاپ تخصصی  
اصول گرافیک 
      نارمک       77203060
 داخلی 204
        رایگان                برگزار شد      
96/09/21     سمینار آشنایی با  
 طراحی لباس
       ونک        88889796
داخلی 109
      رایگان               برگزار شد      
96/08/04
96/08/05
   نمایشگاه
      طراحی لباس     
   
      ونک         88889796
داخلی 109
         ---                  برگزار شد     
96/07/27            سمینار گریم        
         و خودآرایی  
    
       ونک            88889796
 داخلی 111
         رایگان                برگزار شد       
96/08/11 نشست عکاسانه              ونک        88889796
  داخلی 111
        رایگان            برگزار شد       
96/07/25 سمینار "چگونه
شغل پیدا کنیم
؟"  
      نارمک      77203060
داخلی 206
      رایگان               برگزار شد     
96/06/09         سمینار گریم                  ونک        88889796 
داخلی 111 
        رایگان               برگزار شد      
96/07/11       چگونه وارد
      بازار کار شویم
      
          ونک           88889796
 داخلی 102
       رایگان                 برگزار شد       
96/06/08    سمینار حسابداری  
 واشتغال
  
        نارمک        77203060
 داخلی 206
        رایگان               برگزار شد