رویدادهای آینده مجتمع فنی تهران نمایندگی های ونک و نارمک را اینجا ببینید:


تــاریـــخ
      رویـــداد    
محل
برگزاری
تمــــــاس هزیــــنـه وضـعـــیـــت
   بــه زودی      سمینــار مــعمــاری     نارمـــــک     77203060   
داخلی 207 
    رایـــگـان         در حال
   تکمیل ظرفیـت     
  بــه زودی   سمینــار مــعمـاری  ونـــــــک     88889796 
داخلی 115
      رایگان         در حال  
تکمیل ظرفیت      
   به زودی          سمینار عمران               ونک         88889796 
 داخلی 115
        رایگان          در حال
تکمیل ظرفیت       
  به زودی         سمینار صنایع               ونک       88889796
داخلی 115
       رایگان       در حال
 تکمیل ظرفیت
    
  به زودی      سمینار تحلیل رفتار
متقابل زوجین
        ونک         88889796 
  داخلی 102
         رایگان           در حال    
  تکمیل ظرفیت    

  96/09/09   سمینار برنامه نویسی
گوشی های هوشمند
           ونک          88889796 
  داخلی 113 
         رایگان              در حال   
      تکمیل ظرفیت   
96/09/02    ورکشاپ تخصصی  
اصول گرافیک 
      نارمک       77203060
 داخلی 204
        رایگان            در حال 
     تکمیل ظرفیت 
96/09/21   سمینار آشنایی با  
طراحی لباس
       ونک        88889796
داخلی 109
      رایگان         در حال 
     تکمیل ظرفیت
    به زودی     کارگاه دوخت 
 پانچوی زمستانه   
       ونک        88889796
داخلی 109
    120000    
تومان
 در حال
   تکمیل ظرفیت 
    به زودی      کارگاه مدیریت  
  خط تولید پوشاک  
      ونک          88889796
 داخلی 109
    120000    
   تومان  
 در حال 
   تکمیل ظرفیت 
96/08/04
96/08/05
   نمایشگاه
      طراحی لباس     
      ونک         88889796
داخلی 109
         ---                  برگزار شد     
96/07/27         سمینار گریم       
    و خودآرایی  
  
        ونک            88889796
 داخلی 111
        رایگان                برگزار شد       
96/08/11 نشست عکاسانه          ونک        88889796
  داخلی 111
        رایگان           برگزار شد       
96/07/25 سمینار "چگونه
شغل پیدا کنیم
؟"
      نارمک      77203060
داخلی 206
      رایگان               برگزار شد     
96/06/09      سمینار گریم                 ونک        88889796 
داخلی 111 
        رایگان              برگزار شد      
96/07/11       چگونه وارد
      بازار کار شویم
     
          ونک           88889796
 داخلی 102
       رایگان                 برگزار شد       
96/06/08  سمینار حسابداری  
 واشتغال
 
        نارمک        77203060
 داخلی 206
        رایگان               برگزار شد