دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1395/12/07یکشنبه 17 تا 21,سه شنبه 17 تا 21Programming With Python504

فرم ورود مشخصات