دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1396/05/05یکشنبه 17:30 تا 20:30,سه شنبه 17:30 تا 20:30Configuring Advanced Windows Server 2012(I)122

فرم ورود مشخصات