دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/02/31پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 08:00 تا 13:00Configuring Advanced Windows Server 2012(I)70-412

فرم ورود مشخصات