دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1396/04/05جمعه 13:00 تا 17:00استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 2012151412144

فرم ورود مشخصات