• مفاهیم و تعاریف
 • داده ، اندازه گیری ،شاخص
 • متغیر، فرضیه ، آماره ، پارامتر، جامعه و نمونه ، روش های نمونه گیری
 • آشنایی با ساختار نرم افزار SPSS
 • ورود داده ها و تعریف متغیرها
 • محاسبه و ترسيم جداول فراواني
 • محاسبه شاخص های آمار توصیفی
 • محاسبات توزيع نرمال و کجی و کشیدگی
 • آزمون های مقایسه میانگین ها
 • رسم نمودار در SPSS
 • آشنایی باروش های ناپارمتریک
 • آشنایی با ضرایب همبستگی
 • آشنایی با آزمون مجذور کای و شاخص های آماری وابسته به آن
 • آشنایی با روش های رگرسیون خطی ساده
 • آزمون فرض
 • محاسبات رگرسيونی
 • تحلیل واریانس
 •  تحلیل مسیر
 • مدل‌های علی
 • Validity
 • Relaibility
 • محاسبات تجزيه كلاستر
         

ثبت نام  SPSS I & SPSS II

رزرو SPSS I & SPSS II


مجتمع فنی تهران (نمایندگی ونک)