• آشنایی با نرم افزار
  • توابع عمومی ریاضی، ماتریس ها و دترمینان
  • برنامه نویسی
  • چند جمله‌ای‌ها، مشتق، انتگرال و حل دستگاه معادلات
  • معادلات دیفرانسیل
  • جعبه ابزار سمبليک
  • درون یابی، برون یابی و برازش نمودار
  • رسم نمودار
  • آشنایی با  Toolbox GUI
        

ثبت نام  MATLAB ( مقدماتی )

رزرو  MATLAB ( مقدماتی )


مجتمع فنی تهران (نمایندگی ونک)