استفاده از رنگ ها و قلم مو در طراحی لباس و استفاده از نرم افزار در تصویرسازی مد استفاده از نرم افزار در رنگ گذاری ایجاد نقوش و جنسیت پارچه


مشاوره و ثبت نام 88889796 داخلی 109
ثبت نام دوره ایلاستریتور در طراحی لباس رزرو دوره ایلاستریتور در طراحی لباس