استفاده از رنگ ها و قلم مو در طراحی لباس و استفاده از نرم افزار در تصویرسازی مد استفاده از نرم افزار در رنگ گذاری ایجاد نقوش و جنسیت پارچه