• طراحی لباس با بررسی ایرادهای اندامی
  • طراحی لباس موضوعی با کاربرد محیط و مشاغل
  • تکمیل تکنیکها در ساخت جنسیت پارچه

مشاوره و ثبت نام 88889796 داخلی 109
ثبت نام دوره طراحی لباس کاربردی رزرو دوره طراحی لباس کاربردی