• طراحی لباس با بررسی ایرادهای اندامی
  • طراحی لباس موضوعی با کاربرد محیط و مشاغل
  • تکمیل تکنیکها در ساخت جنسیت پارچهمشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 109

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

جهت ثبت نام یا رزرو آنلاین به صفحه آموزش دوره استایلینگ مراجعه نمایید.