• طراحی لباس با بررسی ایرادهای اندامی
  • طراحی لباس موضوعی با کاربرد محیط و مشاغل
  • تکمیل تکنیکها در ساخت جنسیت پارچه