اصول و مبانی فضای سبز
گلکاری و گل آرایی
طراحی فضای سبز  به کمک رایانه و نرم افزار تخصصی
نگهداری فضای سبز و آبیاری
شناخت انواع گیاهان ،خواص آنها و شرایط نگهداری