• شناخت و نسبت های آناتومی و طراحی از مانکن
  • طراحی محیطی و حالت از مانکن
  • بررسی ،شناخت حالتهای مختلف بدن و جزئیات چهره واندام