سر فصل های دوره Packag MCSA :

- سرفصل دوره 410-70
- سرفصل دوره 411-70
- سرفصل دوره(1)412-70
-سرفصل دوره (2)412-70 


 

مشاوره و ثبت نام 88889796 داخلی 120
ثبت نام دوره Pack MCSA 2012 R2 رزرو دوره Pack MCSA 2012 R2مجتمع فنی تهران (نمایندگی ونک)