• آشنائي با اصول و مباني GIS
 • آشنائي با محيط و نحوه نصب Arc GIS
 • معرفي انواع سيستم هاي مختصاتي
 • آشنایی با Arc ها
 • زمين مرجع نمودن نقشه هاي برداري  و رستر
 • رقومي سازي یا Digitizing نقشه های موضوعی
 • ورود اطلاعات به جدول نقشه ها
 • آشنایی با ابزارهای مهم
 • کار با برخی از ابزارهای ArcToolbox
 • نحوه رنگ آمیزی نقشه ها
 • نحوه بر چسب گذاری
 • نحوه ساخت فایل پلات
 • Spatial analysis
 • 3D Analysis
 • Geodatabase