• مطالعه امکان سنجی
  • تکنیک های اقتصاد مهندسی
  • آموزش ورود اطلاعات در کامفار و مفاهیم پايه
  • ترازنامه اولیه
  • برآوردها و تحليل ها
  • ارتباط با سيستم
  • ساختار داده ها  در نرم افزار
  • ورود داده های مالی
  • نتايج و محاسبات
  • تهيه گزارشات توسط نرم افزار
  • مروری بر استاندارد UNIDO
        

ثبت نام  COMFAR III

رزرو COMFAR III


مجتمع فنی تهران (نمایندگی ونک)