• مطالعه امکان سنجی
  • تکنیک های اقتصاد مهندسی
  • آموزش ورود اطلاعات در کامفار و مفاهیم پايه
  • ترازنامه اولیه
  • برآوردها و تحليل ها
  • ارتباط با سيستم
  • ساختار داده ها  در نرم افزار
  • ورود داده های مالی
  • نتايج و محاسبات
  • تهيه گزارشات توسط نرم افزار
  • مروری بر استاندارد UNIDO

مدارک پایان دوره Comfar III 2012 : ارائه گواهینامه معتبر 2زبانه از سوی مجتمع فنی تهران (قابلیت ترجمه رسمی و مورد تایید شرکت های خصوصی و دولتی)
 
        
مشاوره و ثبت نام
88889796
داخلی 115مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره COMFAR III را برگزار میکند.