• چهار چوب مديريت پروژه
  • چرخه حيات پروژه و سازمان
  • فرآيندهای مديريت پروژه
  • حوزه دانش مديريت پروژه
  • جمع بندی اصول مديريت پروژهمشاوره و ثبت نام 88889796  داخلی 115
ثبت نام دوره PMBOK 2012 رزرو دوره PMBOK 2012
مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 2012 را برگزار میکند.