• آشنايي با مباني مديريت پروژه
 • ساختار شکست کار (WBS)
 • آشنايي با محيط MSP
 • تقويم
 • وارد کردن فعاليتها
 • تعيين روابط بين فعاليت ها
 • تعريف منابع
 • تخصيس منابع
 • تسطيح منابع
 • Save Baseline
 • پيگيري پروژه
 • تنظيمات نماي MSP
 • Earned Value Management
         
مشاوره و ثبت نام 88889796 داخلی 115
ثبت نام دوره MS Project 2016 رزرو دوره MS Project 2016


مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک  با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره MS Project را برگزار میکند.