• تعریف و سرآغاز
  • ترسیم و ویرایش
  • سه بعدی
  • پرزانته
  • کاربر روی مدل
  • افزودن پلاگین وی ری به اسکتچاپ
  • Material
  •  Option
  • lighting
  • Render

ثبت نام  Sketch up & V-Ray

رزرو  Sketch up & V-Ray


       

مجتمع فنی تهران (نمایندگی ونک)